“คลีนฟู้ด” (clean food) เทรนด์ใหม่ของการกินอาหารเพื่อสุขภาพ

“คลีนฟู้ด” (Clean Food) เป็นนิยามใหม่ของการกินเพื่อสุขภาพ หมายถึง การกินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยอาหารนั้นจะต้องสะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารปนเปื้อน
คลีนฟู้ด จึงเป็นคำที่ควบรวมเอาความหมายไว้ 2 นัยด้วยกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้

การกินให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หมายถึง จะต้องกินเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ กินให้หลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด หรือมันจัด เป็นต้น และจะต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป หรือมีการแปรรูปน้อยที่สุด เช่น ข้าวที่มีการขัดสีน้อย และอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันทอดหรือผัดที่มากเกินไป รวมทั้งอาหารที่มีการปรุงแต่งจนมีรสชาติที่ผิดไปจากเดิม โดยให้หันมารับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น
การกินอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อน หรืออาหารที่กินเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งการปนเปื้อนของอาหารนี้ จะมีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ ปนเปื้อนจากเชื้อโรค หรือจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในอาหาร มักพบในอาหารที่ปรุงไม่สุก อาหารที่ปรุงไม่สะอาด อาหารค้างคืน และอาหารที่มีแมลงวันตอม ปนเปื้อนจากพยาธิ มักพบมากในอาหารที่ปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ และการกินอาหารที่ไม่คำนึงถึงความสะอาด และ ปนเปื้อนสารเคมี ได้แก่ ยาฆ่าแมลง สารกันบูด สารปรุงแต่งกลิ่น สี และรสชาติ รวมทั้งอาหารที่มีพิษ เช่น อาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และอาหารที่ปนเปื้อนจากเชื้อรา เป็นต้น
อาจสรุปได้ว่า อาหารคลีนฟู้ด จะต้องเป็นแหล่งของพลังงานสะอาดที่มีคุณค่าต่อร่างกาย และส่งผลดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การได้มาซึ่งการมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง จะต้องเป็นการกินควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย และการควบคุมอารมณ์ไม่ให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวลด้วย

และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั้น ยังมีหลักด้วยว่า ไม่ควรออกกำลังกายภายหลังจากกินอาหารมื้อหลักมาแล้วไม่ถึง 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเกินกว่านั้นสักหน่อย ก็สามารถออกกำลังกายเบา ๆ ได้ และไม่ควรกินอาหารมื้อหลักภายหลังจากออกกำลังกายด้วย

เพราะจะทำให้กินมากขึ้นจนเป็นสาเหตุของความอ้วน อย่างไรก็ดี หากรู้สึกอ่อนเพลียภายหลังจากออกกำลังกาย ก็ควรแก้ด้วยการดื่มน้ำสะอาด หรือเครื่องดื่มประเภทนมสดพร่องมันเนยที่มีรสจืด หรือผลไม้ที่มีรสไม่หวานก็ได้

สิ่งสำคัญของการกินอาหารคลีนฟู้ดเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง คือจะต้องมองสุขภาพแบบองค์รวม เพราะสุขภาพของคนจะดีได้ต้องกินอาหารถูกหลัก และออกกำลังกายเป็นประจำ เพราะการออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายนำเอาสารอาหารที่มีประโยชน์ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ อย่าอยู่กับความเครียดนาน ๆ ทั้งยังจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ หาสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เรามีความสุข และไม่ทำงานหนักจนเกินไปด้วย เว็บพนัน

ติดตามเราได้ที่นี่